join
donate

My Links

My Personal Preferences

  • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off:
    • Set LINKTOOLTIPINFO = off

Note: TWiki has system wide preferences settings defined in TWikiPreferences. You can customize preferences settings to your needs: To overload a system setting, (1) do a "raw view" on TWikiPreferences, (2) copy a Set VARIABLE = value bullet, (3) do a "raw edit" of your user homepage, (4) add the bullet to the bullet list above, and (5) customize the value as needed. Make sure the settings render as real bullets (in "raw edit", a bullet requires 3 or 6 spaces before the asterisk).

Related Topics

UserForm
FirstName benh
LastName dong y
OrganisationName benh vien dong y
OrganisationURL https://yhoccotruyensaigon.com/benh-thoat-vi-dia-dem-co-nen-mo-khong-768.html
Profession

Country Vietnam
State

Address

Location ho chi minh
Telephone

VoIP

InstantMessaging (IM)

Email

HomePage https://yhoccotruyensaigon.com/benh-thoat-vi-dia-dem-co-chua-khoi-duoc-khong-757.html
Comment Thoát vị đĩa đệm cột sống có triệu chứng đặc trưng là đau lưng. Hai vị trí thường bị thoát vị đĩa đệm là cột sống cổ và cột sống thắt lưng. Nhân đĩa đệm có cấu tạo là sụn, nằm giữa hai thân đốt sống. Chúng có tác dụng hấp thụ lực, làm vị trí trung gian giữa hai đốt sống và hỗ trợ vận động giữa các đốt sống được trơn tru. Theo thời gian, nhân đệm bị mất dần thành phần nước và trở nên cứng, gịn, dễ găy, trượt ra khỏi vị trí bản lề giữa hai đốt sống. Khi nhân đệm trượt nghiêm trọng, nó có thể chèn ép vào dây thần kinh hoặc tủy sống gây ra triệu chứng yếu liệt
Edit personal data

This topic: Users > TWikiUsers > BenhDongY
Topic revision: r2 - 2018-06-25 - 07:19:07 - BenhDongY
 
SSL security by CAcert
Get the CAcert Root Certificate
This site is powered by the TWiki collaboration platform
IPv6 Ready
Copyright &© 1999-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors. Ideas, requests, problems regarding the site? Send feedback