r4 - 2019-03-01 - 06:57:28 - DonaldBrazeltonYou are here: NTP >  Users Web > TWikiUsers > DonaldBrazelton
UserForm
FirstName Donald
LastName Brazelton
OrganisationName dailyxe
OrganisationURL dailyxe
Profession

Country USA
State

Address

Location

Telephone

VoIP

InstantMessaging (IM)

Email

HomePage

Comment

Edit personal data
NTP users are strongly urged to take immediate action to ensure that their NTP daemons are not susceptible to being used in distributed denial-of-service (DDoS) attacks. Please also take this opportunity to defeat denial-of-service attacks by implementing Ingress and Egress filtering through BCP38.

ntp-4.2.8p15 was released on 23 June 2020. It addresses 1 medium-severity security issue in ntpd, and provides 13 non-security bugfixes over 4.2.8p13.

Please see the NTP Security Notice for vulnerability and mitigation details.

Are you using Autokey in production? If so, please contact Harlan - he's got some questions for you.
Có nên dán l›p cách âm ‘ƒ ch‘ng “n cho ôtô? Dù cho ‘ã ‘ược gia c‘ ch‘ng “n ngay tại nh máy sản xuất, nhưng nhiều người vẫn mong mu‘n chiếc ôtô phải thật êm như khi ‘i trong khách sạn l ‘iều khiến cho nhiều người chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Do ‘ó, nhiều Khách h ng sẵn s ng bỏ ra m™t s‘ tiền kh•ng l“ ch‰ ‘ƒ thử hết vật li‡u n y ‘ến vật li‡u khác v›i mong mu‘n sẽ cải thi‡n tình hình. Nhưng, hi‡u quả ‘ôi khi lại không như kỳ vọng của nhiều người.

Vật li‡u gia c‘ có ‘ảm bảo an to n?

Nhiều t i xế mách bảo nhau rằng hãy sử dụng vật li‡u cách âm bằng tấm giảm thanh có cấu tạo từ giấy bạc v bitum (hoặc chất li‡u cao su tự nhiên) ‘ƒ thực hi‡n dán v o mặt trong l›p tole cửa, phần trần xe hay có thƒ phủ kín cả s n. Nhưng, bitum thực ra chính l nhựa ‘ường hay còn gọi v›i cái tên khác ‘ó l hắc ín, nó chủ yếu ‘ược sửi dụng trong xây dựng h‡ th‘ng giao thông, dùng ‘ƒ ch‘ng thấm nư›c cho t u thuyền v sử dụng l m l›p sơn phủ cho các công trình xây dựng ngo i trời. Đ‘i v›i ‘iều ki‡n bình thường hay khi có nhi‡t ‘™ cao (v›i nhi‡t ‘™ trong xe ôtô, nếu chúng ta ‘ƒ xe ngo i trời nắng thì nhi‡t ‘™ trong ôtô có thƒ lên ‘ến 45-500C) khi ‘ó chất nhựa ‘ường v các chất bảo quản cao su sẽ lập tức tạo ra khí gây hại cho sức khỏe. Thật nguy hiƒm khi trong ôtô v‘n l m™t môi trường kín, l m cho lượng khí ấy sẽ cô ‘ọng lại gây ra rất nhiều nguy hiƒm cho chúng ta khi tiếp xúc.

Thực tế hi‡n nay nhiều người còn có sáng kiến, lấy mút quả trứng (v‘n thường sử dụng cách âm trong phòng thu) ‘ƒ ‘p v o mặt trong của cánh cửa xe. Nhưng, mút l thứ cực d… bắt lửa, nhất l Ÿ phía trong 4 cánh cửa xe, nơi ‘ây có h ng loạt ‘ường dây ‘i‡n r“i tung lằng nhằng.

Tìm hiƒu Mua Bn Xe Chevrolet - DailyXe

Đa s‘ mu‘n trả về tình trạng ban ‘ầu Có rất nhiều chủ xe hi‡n nay khi m›i gia c‘ ch‘ng “n cho ôtô ‘ều cảm thấy rất h i lòng vì sự khác bi‡t ban ‘ầu. Tuy nhiên, sau m™t thời gian thì hầu hết lại mu‘n tháo bỏ, trŸ về ng y xưa bŸi nhiều nguyên nhân:

Tình trạng b‹ ù nhiều chủ xe cho rằng, vi‡c gia c‘ thêm sẽ khiến bạn khi ng“i trong xe cảm thấy b‹ ù. Khi dán các l›p cách âm, khi ‘ó âm thanh ch‰ b‹ biến dạng chứ nó không mất ‘i. Theo nhiều chuyên gia, âm thanh tiếng “n của m™t chiếc xe ôtô ‘ang vận h nh l từ gió, từ ‘™ng cơ, các tiếng rung của khung gầm v tiếng l‘p trên mặt ‘ường. Trong ‘ó, phần tiếng gió v tiếng ‘™ng cơ không thƒ cản ‘ược, khi ‘ó ch‰ còn tiếng l‘p xe v›i tiếng rung khung gầm. Nhưng, 2 ngu“n “n ã ấy ‘ã ‘ược nhiều nh sản xuất khắc phục bằng rất nhiều phương pháp.

Khó ‘óng cửa: Bạn cần biết rằng chiếc xe nguyên bản ‘ã ‘ược rất nhiều các kỹ sư thiết kế t‰ m‰, chi tiết từ phần khung cửa ‘ến gioƒng cao su, sao cho ‘ảm bảo vừa ‘ủ ‘ƒ ‘™ kín v d… ‘óng. Trong lúc các gioƒng cao su gia c‘ ‘ược quảng cáo sẽ tƒng thêm ‘™ kín thì ‘a phần ‘ược sản xuất chủ yếu tại Trung Qu‘c, nó không theo m™t mẫu xe n o. Vì thế, khi chúng ta dán thêm gioƒng cửa thì sẽ lại khó ‘óng, vì gioƒng cao su chèn v o nhau, hoặc không kh›p v›i khoảng cách của cửa v thân xe. Nói về tác dụng giảm âm, sẽ rất khó ‘ƒ có thƒ nhận biết có hi‡u quả hay không. Nhưng, nếu gioƒng cao su che khít ‘ược khe cửa thì chúng ta nên sử dụng vì chúng ngƒn ‘ược bụi lọt v o khi ôtô chạy qua khu vực công trường hoặc khu vực ‘ất ‘ỏ.

Kẹt lên xu‘ng kính: Dựa v o lý do ch‘ng rung tole cửa xe, có nhiều cửa h ng sửa chữa ‘ã dụ d— chủ xe dán l›p bitum hoặc loại chất li‡u cao su non lên bề mặt trong của l›p tole. Nhưng, phía trong l›p tole chính l khung kính nâng lên v hạ xu‘ng. Theo chia sẻ của 1 chủ xe trên di…n ‘ n otosaigon thì người n y ‘ã từng l m ch‘ng “n cho chiếc Innova, thực hi‡n dán 4 cánh cửa. V o lúc m›i dán xong họ cảm thấy thấy cũng ‘ỡ “n hơn hưng về sau họ lại cảm thấy quá “n o, kết hợp thêm cánh cửa nặng tr‹ch. Hơn thế nữa, khi mưa sẽ l m kính hay b‹ kẹt nên người n y quyết ‘‹nh tháo ra v thấy nó cũng chả “n hơn.

Ngấm nư›c mục tole: Những l›p ch‘ng “n bằng nhựa ‘ường, chất li‡u sợi bông, hay chất li‡u mút x‘p ‘ều thu™c dạng x‘p v sŸ hữu các khe hŸ bên trong. Đây ‘ều l nơi trữ nư›c nếu thực hi‡n dán Ÿ phía mặt tole cửa bên trong, ‘iều n y sẽ tạo nên ‘™ ẩm, gây tình trạng g‰ sét, mục tole v chập ‘i‡n.

Thủ tục mua xe ôtô trả góp: https://www.pinterest.com/pin/704461566687436369/

Xe nguyên bản ‘ã ‘ược ch‘ng “n thế n o? Nếu chúng ta lật các l›p lót s n xe nguyên bản, hoặc tiến h nh lật bƒng ghế sau, chúng ta sẽ nhận thấy s n xe ‘ược thiết kế các rãnh l“i, lõm. Đây ‘ều l các gân ‘ược dập nhằm giúp giảm biên ‘™ rung v giúp s n xe ‘ược chắc chắn hơn. Ở trên mặt s n, có các tấm kim loại ‘ược dán như miếng vá. Đây l những tấm damping thường ‘ược nh sản xuất gia c‘ lên những v‹ trí rung của s n xe. Các ch— rung n y chúng sẽ tạo ra âm thanh khi ‘™ng cơ vận h nh v ‘ã ‘ược nh sản xuất kiƒm tra bằng máy chuyên dụng. Thêm v o ‘ó, các khung cửa thường ‘ược gia c‘ bằng các gioƒng cao su vừa ‘ủ ‘ƒ chúng ta ‘óng, mŸ d… d ng.

Tham khảo giá lƒn bánh Chevrolet Trailblazer: https://dailyxe.com.vn/xe-oto/chevrolet-trailblazer-16k.html

Edit | WYSIWYG | Attach | Printable | Raw View | Backlinks: Web, All Webs | History: r4 < r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
SSL security by CAcert
Get the CAcert Root Certificate
This site is powered by the TWiki collaboration platform
IPv6 Ready
Copyright & 1999-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors. Ideas, requests, problems regarding the site? Send feedback